• Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

    • PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

                            

      

     1. Podstawa prawna:

     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz                   z 2007r. Nr 35, poz. 222),

     Statut Miejskiego Przedszkola Nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach

      

     1. Cele procedury:

     Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu

      

     1. Zakres procedury:

     Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

      

     1. Definicja przedmiotu procedury:

     Przyprowadzanie dzieci do przedszkola - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki. Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej w przedszkolu i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola

      

     1. Kogo dotyczy procedura:

     Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice, nauczycielki, pomoc nauczyciela oraz woźne.

      

     1. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

      

     Rodzice (prawni opiekunowie):

     1. Przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach
     2. Upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola
     3. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.

      

     Nauczycielki:

     1. Przyjmują upoważnienia od rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby;
     2. Przekazują kopie upoważnień pomocy nauczyciela;
     3. Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną;
     4. Sprawdzają zgodność danych osoby

      

     Pomoc nauczyciela:

     1. odbiera dzieci od rodziców i osobiście zaprowadza je do nauczycielki;
     2. odpowiada za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia ich do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
     3. wydaje dzieci wyłącznie rodzicom lub osobom upoważnionym na piśmie.
     4. podczas wydawania dzieci sprawdza zgodność danych osoby upoważnionej, zapisanych w upoważnieniu, z dowodem osobistym.

      

     Woźne – robotnik wykwalifikowany:

     1. odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie przeprowadzania ich od rodzica do nauczycielki oraz od nauczycielki do rodzica (osoby upoważnionej)

      

     1. Opis pracy:
     2. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 7:00 – 9:00 ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie;
     3. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00.
     4. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
     5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki (pomocy nauczyciela) okazać go.
     6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
     7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
     8. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
     9. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18:00).
     10. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Komisariat IV Policji rodziców Katowicach, ul Policyjna 7, tel. 032/ 2029916).
     11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sądu)

      

      

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach
   • 32 - 251 - 63 - 60
   • 40 - 521 Katowice ul. Kormoranów 22 Poland
   • Agata Krystek - Jadwiżuk tel. 32 - 606 - 13 - 23 e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
   • https://mp92.bip.gov.pl/
  • Logowanie