• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

      

     Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mp92katowice.edupage.org/

     Data publikacji strony internetowej: 2011.

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-15.

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

     Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 92, Agnieszka Krowicka, e-mail: mp92@interia.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2516360. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Informacje na temat procedury odwoławczej

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

     Dostępność architektoniczna

     1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kormoranów. Aby wejść do budynku należy zejść 5 schodów w dół i skorzystać z dzwonka usytuowanego z lewej strony drzwi wejściowych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Dodatkowo prowadzą zewnętrzne schody do góry do wejścia służbowego, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Z tyłu budynku znajduje się dodatkowe wyjście ewakuacyjne z krętymi, metalowymi schodami oraz wejście dla dostawców towaru.

     2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

     3. W budynku przy wejściu głównym znajduje się szatnia i hol. Na końcu holu znajduje się korytarz i klatka schodowa prowadząca na półpiętra.

     4. Na terenie przedszkola znajduje się miejsce dla samochodu dostawczego.

     6. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.

     7. Brak dostępności tłumacza migowego w miejscu i online.

     8. Na każde półpiętro budynku można dostać się schodami. Na terenie budynku brak wind, pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Jest jedna toaleta przy sali na dole przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

     9. Dojazd transportem publicznym od ul. Kościuszki (tramwaj) oraz od ulicy Gawronów (autobus linii 51). Z obu stron trzeba dojść kilkadziesiąt / kilkaset metrów do samego budynku

      

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach
   • 32 - 251 - 63 - 60
   • 40 - 521 Katowice ul. Kormoranów 22 Poland
   • Agata Krystek - Jadwiżuk tel. 32 - 606 - 13 - 23 e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
   • https://mp92.bip.gov.pl/
  • Logowanie