• Opłata za przedszkole

    •  

     DRODZY RODZICE 

     Informujemy, iż od dnia 01.04.2022r opłaty za przedszkole wynoszą:

      1. Opłata za wyżywienie wynosi: 10,00 zł / dzień, w tym:

     1)      I śniadanie                    -  2,50 zł

     2)      II śniadanie                   -  2.50 zł

     3)      obiad                             -  5,00 zł

      

     2. Opłata za wyżywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS - 30,37 ./ dzień.

      

     3. Opłata  za  pozostałe  świadczenia:

      

     1)      nieodpłatnie w godzinach 8.00 - 14.00,

     2)      1,00 zł  za każdą godzinę, poza czasem określonym w pkt 1),

     3)      0,65 zł za każdą godzinę, poza czasem określonym w pkt 1), dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.

     4)      0,00 zł. dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie uczęszczającego do przedszkola oraz dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju; dla dziecka sześcioletniego, które realizuje roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne od pierwszego września w roku kalendarzowym w którym kończy 6 lat.

      

     4. Opłaty, o których mowa powyżej, płatne są miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.

      

     5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności.


     6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, trwającej co najmniej jeden dzień, opłata stała podlega zwrotowi proporcjonalnie do deklarowanej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową w danym dniu.


     7. Wysokość opłaty stałej określa Uchwała Rady Miasta Katowice Nr XXXVIII/746/17 z dnia 30 marca 2017 r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice -Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2017 r., poz. 2555, ze zm.


     8. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym - Zarządzenie Nr 5/2023  Dyrektora Miejskiego Przedszkola 92 z dnia 23 02 2023r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu Nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach.

     Uprzejmie informujemy, że opłaty za korzystanie z przedszkola należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe przypisane każdemu dziecku. W związku z tym, prosimy aby dokonywać opłaty jedynie na wskazany w umowie indywidualny rachunek bankowy.  Wpłata na inny rachunek bankowy niż wskazany w umowie, skutkować będzie zaksięgowaniem wpłaty na rzecz innego dziecka i powstaniem zaległości na koncie przypisanym dla Państwa dziecka.

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 92 im. Wandy Chotomskiej w Katowicach
   • 32 - 251 - 63 - 60
   • 40 - 521 Katowice ul. Kormoranów 22 Poland
   • Agata Krystek - Jadwiżuk tel. 32 - 606 - 13 - 23 e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl
   • https://mp92.bip.gov.pl/
  • Logowanie